Twisted Gen FAQ

תכנון ראשוני


 • ניהול ההתקשרויות עם היועצים הנדרשים.
 • ניהול והפעלת היועצים השונים (מעורבות מינימלית).
הכנת תוכניות עבודה


 • בחירת היועצים הנדרשים וניהול ההתקשרויות עימם.
 • ניהול ופיקוח על שלבי הכנת תכניות העבודה.
 • ביקורת ופיקוח על תיאום התכניות.
 • בדיקה עקרונית של התכניות.
 • אישור חשבונות ליועצים השונים
יציאה למכרז ובחירת קבלן


 • חוברת מכרז: הכנת מפרט כללי ואיסוף החומר הרלוונטי מהיועצים השונים.
 • הכנת אומדן לביצוע הפרויקט (הכנת כתב כמויות בתשלום נוסף).
 • הצגת הפרויקט בפני הקבלנים.
 • קבלת הצעות מחיר מהקבלנים ועריכת טבלת השוואה.
 • בחינת קבלנים רלוונטיים.
 • המלצה בדבר הקבלן הנבחר.
 • תמיכה בניסוח טיוטת החוזה בהיבט הביצועי.
ביצוע הפרויקט


 • פיקוח על התארגנות הקבלן לפני כניסתו לעבודה (לו"ז, תקציב, דוחות סטטוס דירות קיימות וכו').
 • פיקוח על ביצוע עבודות הבנייה באיכות טובה ובמהירות עפ"י התוכניות המאושרות.
 • הפיקוח כולל ביקור יומיומי באתר, היקף של 1/3-1/2 משרה (בהתאם לאינטנסיביות העבודה).
 • הפעלת היועצים לטובת פיקוח עליון בהתאם לשלבי הביצוע.
 • עדכון המזמין בכל שינוי בשטח שיש לו השלכות תכנוניות או כספיות.
 • פיקוח על ניהול לו"ז מעודכן על ידי הקבלן (באחריות הקבלן הכנת הלו"ז).
 • הפקת דוחות דו שבועיים למזמין בדבר התקדמות הפרויקט.
 • בחינה ואישור חשבונות למתכננים השונים ולקבלנים השונים.
 • תיאום שוטף מול המפקח מטעם הדיירים ונציג הדיירים.
 • בחינה ואישור חריגים ועבודות נוספות שיוגשו ע"י הקבלן.
מסירת הפרוייקט


 • ביצוע סיורים לקראת מסירה וסיורי מסירה עם הקבלן.
 • פיקוח על הקבלן בביצוע סיורים לקראת מסירה וסיורי מסירה בדירות הקיימות.
 • אישור חשבונות סופיים.
 • פיקוח על קבלת תיק מתקן כולל תכניות עדות שיוכנו ע"י הקבלן.